#

CEZ România – potențialul regenerabil al României

În contextul evoluțiilor volatile și a transformării pieței energetice la nivel european, cu accent pe energia regenerabilă, ținând cont de activitatea CEZ România în direcția producției energiei eoliene și hidro, Energy Analytical Studies prezintă un interviu acordat de Liviu Gavrila, Renewable Energy Business Director la CEZ România.

 

În contextul crizei energetice la nivel european, cum evaluați activitatea CEZ România pentru anul 2022?

În 2022 ne-am concentrat pe adaptarea business-ului la un mediu cu schimbări frecvente și la a identifica modalități de a minimiza riscurile. Volatilitatea pieței și lipsa de predictibilitate au fost elemente definitorii care au solicitat la maxim pârghiile operaționale și au influențat deciziile strategice. Echilibrul între flexibilitatea impusă de context și rigoarea impusă de complexitatea business-ului a fost (și este) provocarea întregii echipe.

CEZ Romania produce energie eoliană și hidro în sud-vestul României. Care este starea infrastructurii critice energetice românești în această direcție de producție a enegiei electrice?

Starea infrastructurii energetice este una care să ne asigure confort din punct de vedere operațional. Parcul eolian, urmare a unei strategii pe termen lung, este într-o stare operațională bună, atingându-se an de an obiectivele de disponibilitate și eficiență. Hidrocentralele, care de altfel au făcut obiectul unei retehnologizări complexe în urmă cu aproximativ 10 ani, sunt de asemenea într-o stare operațională bună. Toate acestea sunt rodul unor investiții permanente și a unor cheltuieli operaționale adaptate unei strategii de operare și mentenanță pe termen lung.

În ceea ce privește infrastructura energetică la nivel național, există întreg spectru de exemple: de excelență operațională, de gestionare echilibrată, dar și defectuoasă. Ține de fiecare deținător de astfel de infrastructură să înțeleagă importanța rolului pe care îl deține în piață și de a-și asuma responsabilitatea unor decizii strategice și de a găsi soluțiile de viabilitate pentru termen mediu și lung.

Pe fundalul tranziției energetice la nivelul UE, ce oportunități considerați că are România din perspecitva energiei regenerabile? Ce direcții în acest sens implementează CEZ România?

Ca țară, suntem binecuvântați cu resurse regenerabile considerabile. Mișcările din piață arată acest lucru și ne bucurăm să vedem interesul investitorilor locali și internaționali. Noi avem 2 direcții strategice majore: dezvoltarea portofoliului existent (de la implementarea de proiecte de stocare în baterii și centrale fotovoltaice plutitoare, până la proiecte hibride, și o mulțime de inițiative de servicii conexe) și analiza oportunităților de noi proiecte, proiecte ce, într-un context de predictibilitate și stabilitate, se pot materializa.

Este pregătită piața energetică a României pentru consumul larg de energie regenerabilă, inclusiv există infrastructura energetică necesară?

Întreaga infrastructură trebuie să se adapteze și să se transforme. Pe scară largă, energia regenerabilă va impune o rețea de transport și distribuție versatilă și adaptabilă, cu elemente de echilibrare și control dispersat, cu responsabilități atribuite echitabil. De asemenea, integrarea jucătorilor noi în piață (ca de exemplu prosumatori, producători mici multipli, prestatori de servicii de sisteme etc.) va fi o necesitate pentru că, alături de jucătorii tradiționali, vor face parte dintr-un sistem ce trebuie să fie mult mai flexibil și adaptabil față de cum este în prezent.

Pe profilul energiei regenerabile și eficienței energetice, care sunt proiectele CEZ România?

Avem proiecte multiple. Enumerarea lor nu ar trebui să fie un diferențiator. Însă atâta timp cât din aceste 2 elemente sunt părți definitorii ale strategiei noastre pe termen lung, vă asigurăm că resursele umane și financiare alocate sunt semnificative și noi credem cu adevărat că aceasta este paradigma în care trebuie să fim cu toții.

CEZ România  operează cu cel mai mare parc eolian situat pe uscat din Europa, localizat  în nordul județului Constanța, la 17 km distanță de Marea Neagra. Ne puteți oferi câteva date recente despre acest parc eolian?

Parcul eolian de la Fântânele-Cogealac produce aproximativ 3% din energia națională (1,3 TWh) anual. Este locul unor inovații tehnologice și inițiative unice la nivel european și nu în ultimul rând este locul unde fiecare membru al echipei vine zi de zi cu plăcere. Parcul este pregătit și are în derulare și pregătire proiecte care să-i permită să fie emblematic și în anii următori și să asigure nivelul de performanță cu care suntem obișnuiți.

Care categorie de servicii asociate CEZ România considerați că are cel mai bun potențial de dezvoltare în 2023 și în anii următori?

CEZ România are servicii care răspunde nevoilor și cerințelor pieței. Analizăm diverse rețete care vizează atât latura comercială cât și cea tehnică. Piața este într-o transformare majoră și trebuie să ne asigurăm că vom avea și după această transformare un rol important și vom putea să răspundem așteptărilor clienților și acționarului.

English version

In the context of the energy crisis at the European level, how do you evaluate the activity of CEZ Romania for the 2022 year?

In 2022, we focused on adapting the business to a frequent changing environment and identifying ways to minimize risks. The volatility of the market and the lack of predictability were defining elements that required maximum operational leverage and influenced strategic decisions. The balance between the flexibility imposed by the context and the rigor imposed by the complexity of the business was (and is) a challenge for the entire team.

CEZ Romania produces wind power and hydroelectric power in southwest Romania. What is the state of the Romanian energy infrastructure in this direction of electricity production?

The state of the energy infrastructure is one that will ensure us comfort from an operational point of view. The wind farm, as a result of a long-term strategy, is in a good operational state, reaching the availability and efficiency objectives year after year. The hydropower plants, which by the way were the subject of a complex refurbishment approximately 10 years ago, are also in a good operational condition. All these are the result of permanent investments and operational expenses adapted to a long-term operation and maintenance strategy. Regarding the energy infrastructure at the national level, there is a whole spectrum of examples: of operational excellence, of balanced but also defective management. It is up to each owner of such infrastructure to understand the importance of the role they hold in the market, to assume responsibility for strategic decisions, and to find viable solutions for the medium and long term.

On the background of the energy transition at the EU level, what opportunities do you think Romania has from the perspective of renewable energy? What directions in this sense does CEZ Romania implement?

As a country, we are blessed with considerable renewable resources. The movements in the market show this and we are happy to see the interest of local and international investors. We have 2 major strategic directions: the development of the existing portfolio (from the implementation of storage projects in batteries and floating photovoltaic plants, to hybrid projects, and a lot of related service initiatives) and the analysis of opportunities for new projects, projects that, in – a context of predictability and stability, can materialize.

Is the energy market of Romania prepared for the large consumption of renewable energy, and does the necessary energy infrastructure exist?

The entire infrastructure must adapt and transform. On a large scale, renewable energy will require a versatile and adaptable transport and distribution network, with dispersed balancing and control elements, with fairly assigned responsibilities. Also, the integration of new players in the market (such as prosumers, multiple small producers, system service providers, etc.) will be a necessity because, together with the traditional players, they will be part of a system that must be much more flexible and adaptable than it is at the moment.

On the profile of renewable energy and energy efficiency, which are the CEZ Romania’s projects?

We have multiple projects. Enumerating them should not be a differentiator. But as long as these 2 elements are defining parts of our long-term strategy, we assure you that the human and financial resources allocated are significant and we truly believe that this is the paradigm in which we must all abide.

CEZ Romania operates the largest onshore wind farm in Europe, located in the north of Constanta County, 17 km from the Black Sea. Can you give us some recent data about this wind farm?

The Fântânele-Cogealac Wind Farm produces approximately 3% of national energy (1.3 TWh) annually. It is the place of technological innovations and unique initiatives at the European level and, finally yet importantly, it is the place where every member of the team comes every day with pleasure. The park is prepared and has ongoing and preparation projects that will allow it to be emblematic in the coming years and ensure the level of performance we are used to.

Which category of services associated with CEZ Romania do you consider to have the best development potential in 2023 and in the following years?

CEZ Romania has services that meet the needs and requirements of the market. We analyse various recipes that target both the commercial and the technical side. The market is in a major transformation and we have to make sure that even after this transformation, we will have an important role and we will be able to meet the expectations of customers and shareholders.

 

Energy Analytical Studies mulțumește Departamentului Relații Publice CEZ România și domnului Liviu Gavrila, Renewable Energy Business Director CEZ România, pentru interviul acordat.