#

Kazakhstan is diversifying its crude oil exports

Author: Mihai Melintei.

Starting from 2023, Kazakhstan plans to export 1.5 million tons of crude oil annually through Azerbaijan using the Baku-Tbilisi-Ceyhan (BTC) pipeline. Also, an increase in volumes to 6 – 6.5 million tons annually is expected in the future, said the prime minister of Kazakhstan, Alikhan Smailov.

In this way, Kazakhstan wants to reduce its dependence on the transit of energy resources through Russia and start transporting crude oil on an alternative route, bypassing the Caspian Pipeline Consortium (CPC) – first by sea with tankers, then by pipelines. This is also catalysed by the fact that the capacity at the Caspian Pipeline Consortium, through which Kazakhstan transports up to 80% of its crude oil to the world market, is temporarily limited due to damage.

As part of the diversification of crude oil exports, Kazakhstan has developed a special roadmap. In the direction of diversifying the exports of energy resources, the Tengizchevroil Company, which develops crude oil and gas fields in the Tengiz and Korolevskoye areas, has increased the purchase of tank wagons for the export of crude oil by rail and has already started transporting the carriages to the port of Aktay and Uzbekistan.

Earlier, Kazakhstan’s President Kassym-Jomart Tokayev said the republic plans to diversify corridors for the export of hydrocarbon raw materials as oil production increases. He gave instructions to double, up to 20 million tons per year, the increase in the volume of crude oil transportation through the ports of Aktau and Kuryk in the Caspian Sea. The main link for the implementation of these opportunities for the export and transit of Kazakhstan’s energy resources is the Trans-Caspian international transport route. Given the current situation on the world energy market, the further development of the Trans-Caspian route is of particular importance. Against the background of the reformation of global oil and gas supply chains, the role of the Caspian Sea has grown considerably.

The Trans-Caspian route was chosen as the main direction by Kazakhstan, as it offers an opportunity to enter the European energy market. Every year, European countries buy more than 50 million tons of Kazakh oil (about 75% of Kazakh crude oil exports). In this regard, the most suitable option is to transport crude oil through the Baku-Tbilisi-Ceyhan (BTC) pipeline, which is currently not operating at full capacity. With an annual projection capacity of 60 million tons, only 26 million tons of crude oil is delivered through the pipeline. The BTC was built to transport Caspian oil as much as possible. However, how profitable is it now for producers to supply oil through this pipeline and are they ready to accept Kazakh oil in Baku?

In particular, oil from the Azeri-Chirag-Guneshli block (Azerbaijan) and condensate from the Shah Deniz field (Azerbaijan) are transported through BTC. In addition, this pipeline carries small volumes of Caspian regional oil blend, which are received from producers under a transportation agreement. Since 2013, the pipeline has been transporting crude oil from Turkmenistan, and volumes from the Tengiz area in Kazakhstan. From commissioning in June 2006 to the end of the second quarter of 2022, a total of 3.87 billion barrels (more than 516 million tons) of oil have been transported through the BTC pipeline. In the first quarter of 2022, 6.7 million tons of oil were transported through the BTC pipeline. As a comparison, in 2021 more than 60.7 million tons of oil were delivered through the CPC pipeline. Of these, more than 53 million tons of oil were of Kazakh origin. The largest volumes came from the Tengiz (26.5 million tons), Karachaganak (10.2 million) and Kashagan (15.7 million) fields.

The BTC pipeline currently has sufficient spare capacity to receive additional volumes of crude oil from third parties, but the technical and commercial aspects of such a transport agreement must be agreed with the supplier and shippers, and then with the BTC consortium. In this regard, KazMunayGas negotiated with the commercial division of the Azerbaijani state company SOCAR on the permission to pump 1.5 million tons of Kazakh oil per year through the Azeri pipeline.

Another 3.5 million tons of crude oil from Kazakhstan could be delivered in 2023 through another Azeri pipeline to the Georgian Black Sea port of Supsa.

Supplying oil through the BTC pipeline means for Kazakhstan investments in a fleet of tankers, which will transport Kazakh oil across the Caspian Sea to Baku from the port of Aktau, which has limited spare capacity. Moreover, the supply of crude oil through the BTC pipeline includes for Kazakhstan also investments in the transportation of oil by rail from Atyrau, where oil is delivered from the oil fields of Tengiz, Karachaganak and Kashagan to the port of Aktau, and from there the oil will be delivered to the BTC pipeline. In today’s economic terms, transporting oil through BTC will cost producers about 90 dollars per ton of oil. Which is profitable, considering that the price of a barrel of oil on the international market fluctuates between 90-95 dollars.

In the context of rising of daily oil and gas production in Kazakhstan, on the basis of the recovery of the Kashagan field and demand for alternative energy resources in Europe, amid changing supply chains, Kazakhstan has every potential to diversify its crude oil export routes.

As part of Kazakhstan’s diversification of hydrocarbon export routes, Romania has the ability to take control of energy development along the Black Sea – Caspian Sea corridor axis. Kazakhstan’s national oil company KazMunayGas (KMG) is playing an increasingly central role in energy development partnerships in the Black Sea region, contributing to fueling greater energy capacity and diversifying energy supply networks. KMG operates the largest refinery in Romania, Petromidia, where around 1.2 billion dollars have been invested and has become the largest energy exporter for Romania. Regionally, KMG exports less than 20% of its energy resources, while the average for the entire European Union is close to 55% in terms of import dependence. Also, according to OEC data from 2020, Romania imports 55.9% of its crude oil requirement from Kazakhstan. From this point of view, the interest in ensuring connectivity between Europe and Central Asia must be emphasized, through the implementation of the Black Sea – Caspian Sea energy corridor project, which can harness the direct energy connection through the sea ports of Constanța, Batumi and Poti on the Black Sea, and Baku, Aktau, Turkmenbashi on the Caspian Sea.

 

Kazahstanul diversifică exporturile de petrol

Începând cu anul 2023, Kazahstanul intenționează să exporte anual 1,5 milioane tone de petrol prin Azerbaidjan, utilizând conducta de petrol Baku-Tbilisi-Ceyhan (BTC). De asemenea, pe viitor se preconizează o creștere a volumelor la 6 – 6,5 milioane tone anual, a declarat premierul Kazahstanului, Alikhan Smailov.

În acest fel, Kazahstanul dorește să-și reducă dependența de tranzit al resurselor energetice prin Rusia și să înceapă să transporte petrol pe o rută alternativă, ocolind conducta Caspian Pipeline Consortium (CPC) – mai întâi pe mare cu tankere, apoi prin conductele petroliere. Acest lucru este catalizat și de faptul că capacitatea la Caspian Pipeline Consortium, prin care Kazahstanul transportă până la 80% din petrolul său pe piața mondială, este temporar limitată din cauza avariilor. În același timp, chiar dacă conducta Caspian Pipeline Consortium va funcționa fără probleme, Kazahstan va avea nevoie de rute alternative, deoarece intenționează să crească producția de hidrocarburi.

Ca parte a diversificării exporturilor de petrol, Kazahstanul a elaborat o foaie de parcurs specială. În direcția diversificării exporturile de resurse energetice, Compania Tengizchevroil, care dezvoltă zăcămintele de petrol și gaze din zona Tengiz și Korolevskoye, a sporit achiziția de vagoane de cisternă pentru exportul de petrol pe calea ferată și a început deja transportul vagoanelor către portul Aktay și Uzbekistan.

Anterior, președintele Kazahstanului, Kassym-Jomart Tokayev a declarat că republica intenționează să diversifice coridoarele pentru exportul de materii prime de hidrocarburi pe măsură ce producția de petrol crește. El a dat instrucțiuni de dublare, până la 20 de milioane de tone pe an, a creșterii volumul de transport de petrol prin porturile Aktau și Kuryk din Marea Caspică. Veriga principală pentru implementarea acestor oportunități de export și tranzit al resurselor energetice ale Kazahstanului este ruta de transport internațională Trans-caspică. Având în vedere situația actuală de pe piața mondială energetică, dezvoltarea ulterioară a rutei Trans-caspice este de o importanță deosebită. Pe fundalul reformatării lanțurilor globale de aprovizionare cu petrol și gaz, rolul Mării Caspice a crescut considerabil.

Ruta Trans-Caspică a fost aleasă ca direcție principală de Kazahstan, deoarece oferă o oportunitate de intrare pe piața energetică europeană. În fiecare an, țările europene cumpără peste 50 de milioane de tone de petrol kazah (aproximativ 75% din exporturile de petrol kazah). În acest sens, cea mai potrivită opțiune este transportarea petrolului prin conducta Baku-Tbilisi-Ceyhan (BTC), care în prezent nu funcționează la capacitatea sa maximă. Cu o capacitate anuală de proiectare de 60 de milioane de tone, doar 26 milioane de tone de petrol sunt furnizate prin conductă. BTC a fost construit pentru transportarea petrolului Caspic în limita posibilităților. Cu toate acestea, cât de profitabil este acum pentru producători să furnizeze petrol prin această conductă și sunt gata să accepte petrol kazah la Baku?

În mod special prin BTC este transportat petrolul din blocul Azeri-Chirag-Guneshli (Azerbaidjan) și condensul din zăcământul Shah Deniz (Azerbaidjan). În plus, această conductă transportă volume mici de amestec regional de petrol Caspic, care sunt primite de la producători pe baza unui acord de transport. Din 2013 conducta transportă petrol din Turkmenistan, și volume din zona Tengiz din Kazahstan. De la punerea în funcțiune din iunie 2006 și până la sfârșitul celui de-al doilea trimestru al anului 2022, un total de 3,87 miliarde de barili (mai mult de 516 milioane de tone) de petrol au fost transportați prin conducta BTC. În primul trimestru al anului 2022, prin conducta BTC au fost transportate 6,7 milioane tone de petrol. Ca o comparație, în 2021 prin conducta CPC au fost livrate peste 60,7 milioane tone de petrol. Dintre acestea, peste 53 milioane tone de petrol au fost de origine kazahă. Cele mai mari volume au venit din câmpurile Tengiz (26,5 milioane de tone), Karachaganak (10,2 milioane) și Kashagan (15,7 milioane).

Conducta BTC are în prezent o capacitate de rezervă suficientă pentru a primi volume suplimentare de petrol de la terți, dar aspectele tehnice și comerciale ale unui astfel de acord de transport trebuie convenite cu furnizorul și expeditorii, iar apoi cu consorțiul BTC. În acest sens, KazMunayGas a negociat cu divizia comercială a companiei de stat azere SOCAR cu privire la permisiunea de a pompa 1,5 milioane de tone de petrol kazah pe an prin conducta azeră.

Alte 3,5 milioane tone de petrol din Kazahstan ar putea fi furnizate în 2023 printr-o altă conductă azeră către portul georgian de la Marea Neagră, Supsa.

Furnizarea petrolului prin conducta BTC înseamnă pentru Kazahstan  investiții într-o flotă de tankere, care vor transporta petrolul kazah peste Marea Caspică până la Baku din portul Aktau, care are o capacitate de rezervă limitată.  De asemenea, furnizarea petrolului prin conducta BTC include pentru Kazahstan și investiții în transportarea petrolului pe calea ferată de la Atyrau, unde petrolul este livrat de la zăcămintele petroliere din Tengiz, Karachaganak și Kashagan, către portul din Aktau, iar de acolo petrolul va fi livrat către conducta BTC. În termenii economici actuali, transportul petrolului prin BTC va costa producătorii aproximativ 90 de dolari pentru o tonă de petrol. Ceea ce este profitabil, luând în considerare că prețul barilului de petrol pe piața internațională fluctuează între valorile 90-95 dolari.

În contextul în care producția zilnică de petrol și gaze din Kazahstan crește, pe fondul redresării zăcământului Kashagan, și datorită cererii de resurse energetice alternative în Europa, pe fondul modificării lanțurilor de aprovizionare, Kazahstanul are tot potențialul de a-și diversifica rutele de export al petrolului.

În cadrul diversificării rutelor de export al hidrocarburilor de către Kazahstan, România are capacitatea de a prelua controlul asupra dezvoltării energetice pe axa coridorului Marea Neagră – Marea Caspică. Compania națională de petrol a Kazahstanului, KazMunayGas (KMG) are un rol central din ce în ce mai mare în parteneriatele de dezvoltare a domeniului energetic din regiunea Mării Negre, care contribuie la alimentarea unei capacități energetice mai mari și o diversificare a rețelelor de furnizare a resurselor energetice. KMG operează cea mai mare rafinărie din România, Petromidia, unde au fost investiți în jur de 1,2 miliarde de dolari și a devenit cel mai mare exportator de energie pentru România. La nivel regional, KMG exportă mai puțin de 20% din resursele sale energetice, în timp ce media pentru întreaga Uniune Europeană se apropie de 55% în ceea ce privește dependența de import. De asemenea, România, conform datelor OEC din 2020, importă 55,9% din necesarul de petrol (țiței) din Kazahstan. Din acest punct de vedere, trebuie subliniat interesul pentru asigurarea conectivității între Europa și Asia Centrală, prin realizarea proiectului coridorului energetic Marea Neagră – Marea Caspică, care poate valorifica legătura energetică directă prin porturile maritime Constanța, Batumi și Poti la Marea Neagră, și Baku, Aktau, Turkmenbashi la Marea Caspică.