#

Turkey Gas Hub 2.0

Pe fundalul evoluțiilor volatile din domeniul energetic, reuniunea de lucru a președintelui Turciei, Recep Tayyip Erdogan cu președintele Rusiei, Vladimir Putin, de la Soci din 4 septembrie, a catalizat planurile părților în derularea proiectului hub-ului de gaze din Turcia. Potrivit părților hub-ul va asigura furnizarea gazelor naturale și se va ocupa de formarea prețului la acestea. Pentru a lansa acest hub, Ankara planifică să creeze un centru de finanțare a proiectelor legate de exportul de gaze naturale, urmând exemplul centrelor financiare din Londra și Hamburg. Anterior, președintele Rusiei, a remarcat că hub-ul de gaze presupune crearea unei platforme electronice de tranzacționare a gazelor naturale, care ar putea deveni un loc de stabilire a prețului final la gaz pentru consumatorii europeni, ceea ce ar exclude politizarea problemei.

Interesul părților

Interesul Rusiei în crearea hub-ului turcesc de gaze constă în transferarea volumului de gaze către regiunea Mării Negre, care trecea anterior prin conductele Nord Stream, și facilitarea unei infrastructuri de aprovizionare cu gaz către Europa prin Turcia, în contextul dacă țările europene vor manifesta interes. Președintele Federației Ruse a atras atenția asupra faptului că decizia Moscovei se bazează pe „oportunități economice”, deoarece nivelul de securitate a unei astfel de infrastructuri energetice va fi mult mai ridicat. În acest context, trebuie remarcat faptul că UE ar putea sa nu aprobe furnizări de gaze prin hub-ul din Turcia. UE a depus eforturi considerabile pentru a-și reduce dependența de importurile de gaze din Rusia, exemplu fiind planul REPowerEU. În același timp, interesele economice ale unui grup de state europene ar putea să prevaleze în ecuația energetică, facilitând accesul gazelor din Rusia pe piața europeană.

Turcia a reacționat pozitiv la o astfel de inițiativă și a declarat că o parte semnificativă a infrastructurii pentru crearea unui hub și a unui centru de comercializare a gazelor pe teritoriul său există. Într-adevăr, Turcia a devenit cel mai important nod pentru coridoarele energetice și este un centru de tranzit. În acest sens avem următoarele argumente: întreaga infrastructură energetică a Coridorul Sudic de Gaze (SGC) tranzitează Turcia; o serie de conducte importante de petrol tranzitează Turcia furnizând petrol din Irak spre Turcia (Kirkuk–Ceyhan) sau din zona Caucaz spre Turcia (Baku-Tbilisi-Ceyhan); existența terminalelor LNG și FSRU (BOTAȘ Saros, Marmara Ereğlisi, Etki Liman); prezența Turciei în proiectele energetice precum TurkStream și Blue Stream; acces la o infrastructură energetică variată pentru toți participanții de pe piața energetică și disponibilitatea unor surse de combustibili fosili diversificate.

Sarcinile de lucru

În urma discuțiilor din 4 septembrie de la Soci, Vladimir Putin a remarcat că Moscova și Ankara se confruntă cu o serie de sarcini în direcția hub-ului de gaze. În acest sens, Gazprom a transmis către BOTAȘ o foaie de parcurs pentru implementarea hub-ului de gaze. Anterior, Gazprom a prezentat Turciei conceptul său cu privire la hub-ul de gaze, transmițând parametrii și principiile sale de funcționare ale hub-ului. Îmbunătățirea infrastructurii de gaze a Turciei, stabilirea unor acorduri de aprovizionare pe termen lung și permisiunea exporturilor de gaze prin Turcia, ar putea fi următorii pași în această foaie de parcurs. Cu toate acestea, întru lansarea finală a proiectului este necesară înființarea unui grup de lucru ruso-turc, pentru a conveni asupra cadrului legal de funcționare a hub-ului și a schemelor de licitare și transfer al gazului achiziționat. Aceasta presupune și crearea unei platforme electronice de tranzacționare. Conform planurilor Turciei, se dorește crearea unui centru internațional de comercializare a mărfurilor în zona Ataşehir din Istanbul. Centrul comercial internațional de la Ataşehir ar trebui să devină un analog al bursei de mărfuri ICE din Londra, unde se va tranzacționa gazele naturale și alte resurse energetice. Se dorește ca centrul energetic să asigure progrese nu numai în problematica prețurilor, ci și în ceea ce privește furnizarea resurselor energetice la nivel regional cu perspectivă internațională. Acest lucru poate face din Turcia un hub energetic mondial, pentru care Ankara deja creează infrastructura și capacitățile fizice necesare. În același timp, Turcia a negociat deja cu potențiali cumpărători de gaze, regiunea Balcanilor (Bulgaria, Macedonia), Europa Centrală (Ungaria) precum și cu alți furnizori suplimentari de gaze, Azerbaidjan, Iran, statele din Golful Persic.

Starea juridică

Cu toate acestea, baza legală pentru funcționarea completă a unui centru de comercializare a gazelor în Turcia nu este gata, iar rectificarea normativă va dura încă ceva timp. La începutul lunii aprilie 2023, Parlamentul Turciei a început procesul de introducere a amendamentelor legislative necesare pentru ca hub-ul să înceapă să funcționeze. Însă, proiectul hub-ului are niște nuanțe complexe, care constau în următoarele aspecte: cum va fi oficializată legal funcționarea hub-ului; cum și ce companii energetice vor fi conectate la acesta; cum va fi reglementată interacțiunea între companii. La momentul de față, guvernul de la Ankara controlează piața internă de gaze. În acest context, este greu de anticipat cum va fi organizată interacțiunea hub-ului, adică o piață liberă a gazelor, cu piața internă a gazelor din Turcia. Din perspectiva legală, într-o singură țară este imposibilă coexistența unei platforme de piață liberă/a hub-ului și a unei piețe interne reglementate de guvern. În același timp, Ministerul Energiei al Turciei a subliniat că Turcia nu va impune nici o restricție sau control asupra tranzacțiilor care vor fi încheiate în cadrul hub-ului, ceea ce va crea potențialele mecanisme de piață necesare pentru vânzarea gazelor naturale.

Concluzie

Deși, sunt o serie de variabile necunoscute cu privire la funcționarea hub-ului de gaze din Turcia, putem concluziona că ambițiile Turciei sunt evidente: Ankara dorește să devină un centru regional de gaze și să influențeze prețul gazului, cel puțin pentru zona europeană. Părțile implicate în acest proiect intenționează să construiască relații pe un principiu „win to win”, care să răspundă intereselor sale. În acest sens, proiectul hub-ului de gaze din Turcia devine un element logic al unuia dintre scenariile de realitate în care Rusia redirecționează fluxul de gaze naturale din conductele Nord Stream și posibil din tranzitul din Ucraina spre Turcia.

English version

On the backdrop of volatile developments in the energy sector, the working meeting of Turkish President Recep Tayyip Erdogan with Russian President Vladimir Putin in Sochi on September 4, catalysed the parties’ plans for the development of the Turkish gas hub project. According to the parties, the hub will ensure the supply of natural gas and will deal with the formation of its price. To launch this hub, Ankara plans to create a center for the financing of natural gas export projects, following the example of financial centres in London and Hamburg. Earlier, the president of Russia noted that the gas hub involves the creation of an electronic platform for trading natural gas, which could become a place for determining the final gas price for European consumers, which would exclude the politicization of the issue.

The interest of the parties

Russia’s interest in the creation of the Turkish gas hub consists in transferring the volume of gas to the Black Sea region, which previously passed through the Nord Stream pipelines, and facilitating a gas supply infrastructure to Europe through Turkey, in the context of whether European countries will show interest. The President of the Russian Federation drew attention to the fact that Moscow’s decision is based on „economic opportunities”, since the level of security of such an energy infrastructure will be much higher. In this context, it should be noted that the EU may not approve gas supplies through the hub in Turkey. The EU has made considerable efforts to reduce its dependence on gas imports from Russia, such as the REPowerEU plan. At the same time, the economic interests of a group of European states could prevail in the energy equation, facilitating the access of gas from Russia to the European market.

Turkey had a positive reaction to such an initiative and stated that a significant part of the infrastructure for the creation of a hub and gas trading center on its territory exists. Indeed, Turkey has become the most important node for energy corridors and is a transit hub. In this regard, we have the following arguments: the entire energy infrastructure of the Southern Gas Corridor (SGC) transits Turkey; a number of important oil pipelines transit Turkey supplying oil from Iraq to Turkey (Kirkuk–Ceyhan) or from the Caucasus to Turkey (Baku-Tbilisi-Ceyhan); the existence of LNG and FSRU terminals (BOTAȘ Saros, Marmara Ereğlisi, Etki Liman); Turkey’s presence in energy projects such as TurkStream and Blue Stream; access to a diverse energy infrastructure for all energy market participants and the availability of diverse fossil fuel sources.

Work tasks

Following the September 4 talks in Sochi, Vladimir Putin noted that Moscow and Ankara face a number of tasks in the direction of the gas hub. In this sense, Gazprom sent to BOTAȘ a roadmap for the implementation of the gas hub. Earlier, Gazprom presented its gas hub concept to Turkey, conveying its parameters and operating principles of the hub. Improving Turkey’s gas infrastructure, establishing long-term supply agreements and allowing gas exports through Turkey could be the next steps in this roadmap. However, the final launch of the project requires the establishment of a Russian-Turkish working group to agree on the legal framework for the operation of the hub and the auctioning and transfer schemes of the purchased gas. This also involves the creation of an electronic trading platform. According to Turkey’s plans, it is desired to create an international commodity trading center in the Ataşehir area of Istanbul. The international trade center in Ataşehir should become an analogue of the ICE commodity exchange in London, where natural gas and other energy resources will be traded. It is desired that the energy center ensures progress not only in the issue of prices, but also in terms of the supply of energy resources at a regional level with an international perspective. This can make Turkey a global energy hub, for which Ankara is already creating the necessary infrastructure and physical capabilities. At the same time, Turkey has already negotiated with potential gas buyers, the Balkan region (Bulgaria, Macedonia), Central Europe (Hungary) as well as with other additional gas suppliers, Azerbaijan, Iran, the Persian Gulf states.

Legal framework

However, the legal basis for the full operation of a gas trading center in Turkey is not ready, and regulatory rectification will take some time. In early April 2023, the Turkish Parliament began the process of introducing the necessary legislative amendments for the hub to become operational. However, the hub project has some complex nuances, which consist of the following aspects: how the operation of the hub will be legally formalized; how and which energy companies will be connected to it; how the interaction between companies will be regulated. At the moment, the government in Ankara controls the domestic gas market. In this context, it is difficult to predict how the interaction of the hub, a free gas market, with the domestic gas market of Turkey will be organized. From a legal perspective, it is impossible for a free market platform/hub and a government-regulated domestic market to co-exist in a single country. At the same time, Turkey’s Energy Ministry emphasized that Turkey will not impose any restrictions or controls on the transactions that will be concluded within the hub, which will create the potential market mechanisms necessary for the sale of natural gas.

Conclusion

Although, there are a number of unknown variables regarding the functioning of Turkey’s gas hub, we can conclude that Turkey’s ambitions are clear: Ankara wants to become a regional gas center and influence the price of gas, at least for the European area. The parties involved in this project intend to build relations on a „win to win” principle, which will meet their interests. In this regard, the Turkish gas hub project becomes a logical element of one of the reality scenarios in which Russia redirects the flow of natural gas from the Nord Stream pipelines and possibly from the transit of Ukraine to the hub in Turkey.